“Илбек Чазы – Великая Степь” кибелiс чыындызыда Сӧс Чарлааны.

0
959
"Илбек Чазы - Великая Степь" чыынды

Тӱрк авангардыныӊ ызых чооғы. 

Илбек Чазы… Пурунғы Сымзырых хайынча ам даа Іскеркізінде, Кидеркі чирінде — улуғ Суулас… Ол Суулас тееп парған амды пістің хулаабысха Пурунғы Ухаанҷыл сыбыранызынаң:

Иң не пacтaп тӧреен Сӧс,
Cӧзі полған Худайдаӊ,
Сӧзі полған Худай.

Че Сӧс чазыдын, арса, сизінмеен полҷан пурунғы чоным? Чох. Сӧстің хылыс осхас чітиине пурунғы Тастар киречі полыбысхан. Пӱунгі туста Худай пазох ла кізі оңдайын сынапчатхан чіли, хара пас чонына тарадыбысты ікі пасхали сӧстер аймағын. Піс махтанминчабыс (ӧтіркестенерге НИМЕ ӱчӱн?), че орыстап амды чолыбысты пастапчабыс Кидеркі чирінзер, тӱрктеп, тізең, Іскеркі хуйағын синирбіс! Амға теере илбектіглерніӊ аразында Улуғ Сағыстанарға чарадылған (хайди сизінче пістіӊ чӱреебіс) пурунғы тӱрктер Поздіне: хыдаттап паза тӱрктеп кирт салған ол уурабас пічіктерні. Соонаӊ хыйға Навои ікі пасха тiлнеӊ улуғ чорығын Tигірҷе ал чӧрібіскен. Нинӌе Іскеркі Поэттер тастабаан ол кибірні!

Амды – піс… Ноо пістің пӧгін? Тӧстир кирек ӱзінҷі Каганадын!

Xазназын нимес, Хан Тигір пілізін чайарға аймах чонға. Хайди? Славяннап паза тӱрктеп. Пip чон даа ікі іҷеліг полбаан… Хыйғы тастапчабыс: nicтe зе пар!

Пурунғы «Слова о полку Игореве» паза Кӧл-Тегин, Тоньюкук пічіктері — мына хайдаң пістің пайыбыс ! Ол полбаза, туғанназарға чӧрбіс шумер дее чонынаң! Туғанназарға — сӧс палғаанынаң…

О, пістің чолыбыс — илбек Килер Тус! Сағам за поэттер пірдеңнеп, че сообысча ікі ханаттығлар Тигірҷе, ах хустар чіли, ырларын чайарлар! Стих палғаан узыбыс саңай даа уйан ползын, че Тигір Хуйағын кӧрерзер, Тигір Сымзырығын сизінерзер читіре пыспаан кибелістерде. Пістің авангардыбыс Европа хаӊалҷостары нимес, ол — ікі хылыс хурчан салған Алып.

Хылыстар чітии — ағын сӧстерібіс!
Ікі пасхали !

Ол — ікі пасха Чӧріс (пространство),
Ол — ікі пасха Тус (время).

Европа оолларынаң андағ ІІӧзік Чорыхтығларны таппасыӊ даа! Че пістің ызых чоғыбыс — Худайдаң. Ӱзінҷі тӱрк Каганады хойыпча чазығ, читіре сӱӱлбеен сӧстерібісте! Ӏскеркі паза Кидеркі ыырлазын чох ит полбааннар Пушкин, Тютчев, Блок… Ол тоғыс амды артылча тӱрктерге. ІІісте — Худай кӧрізі! Ноға ба? Орыс поэттерніӊ хайзы ікі Чӧрістіг полды ни?

Пістіңнердең зе: Навои, Сулейменов… паза тӱрк чоны. Айланызыбысты тоозарында ӧӧркі Xудайларға:

Чолыбыс ачых ползын, 
Сообыс туйух турзын!

Кӱн чылиинаң хада Іскеркі чирдең Тӱрк Ренессансы сустал тур!
Хурай

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©