Игiрлеп аххан Ис суум хастада (пiчiкти тахпах)

1
549
Тахпах

Игiрлеп аххан Ис суум хастада
Ибiрiлiп чӧргем хара кiчiгдең.
Изiнiп алған ис-сағызым полза,
Ил чоннаң тадарли полтырбын тирбiн!

Узунға аххан Ис суум хостазып,
Улиин синеп уластаҷам кiчiгдең.
Ӱчӱргӱзi тирледе чӧрген адым полза,
Ууҷам ағылын тадарли алдым тирбiн!

1 ӰНДЕЗӀГ

 1. Чибетей Ханның тахпағы, таң...

  "Игiрейп тускен Ис суун, хастада
  Ибiрiлии чоргейзiн, хач,анда
  Изiн, дее халған ис-сағызын, пар полза,
  Ил чон алнында пукле кибiлiстерiн,нi ыстан, ма ?! тадарлап

  Узунға тартылган Ис суун,ны он,нап таа чатсан,
  Улиин синеп уластаҷан,зын, хачанда.
  Узе дее тирлеен ат пар полган даа полза, (хачанда)
  Ууҷан, ағылын тадарли алындан, ма тиир (чiкпiн) !"

  Олег Чебодаевтің тахпағы
  ***
  Игірли аххан Ис суғ хастади
  Игеп салған туралар поладыр, айоол.
  Игеен тураның иркінің азып,
  Истіг сағысха артых стол ноо тарпас!

  Улуға парчаң Ил сӧс ағыны
  Улуғ чолын пасти блогха салылар, айоол.
  Улуғ чол асчаңа ізік азып,
  Улуғ сағыстыға сайтты ноо итпес!

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©