Хоолай = пространство

  0
  217

  Орыс тiлiнде “пространство” теен нименiң толдыра таңмазы Хан Тигiр оңдайларынаң палғалыстығ. Хакас тiлiнде хоолай сӧс уғаа даа, сағынчам, килiстiре полар.  Кӧзiдiмге алза, пiди чоохтанарға чарир: Хан Тигiр хоолайында (пространствозында) чылтыстар аймағы тоозылбас-парбас саннығ полтыр, нооза… Алай ба: хоолайның синнеглерi (измерения) 3-тең артых полбинча – алны-соо, сол-оң сари, алты-ӱстӱ. Хоолайның аннаң пасха синнеглерi паза чоғыл-ал !!!

  хоолай синнеглерi
  хоолай синнеглерi

   

  НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

  Ӱндезииңерні пас пиріңер!
  Адыңар мында пас пиріңер

    

  доступен плагин ATs Privacy Policy ©