Сӧсчi – тот, кто придумывает слова на хакасском языке…

  0
  200

  Сӧсчi” тееннiң таңмазы грамматика хоостыра пiлдiстiг: сӧс хоостыра тоғынчатхан, устанчатхан ноо-да кiзi. Че анзы пiлдiстiг дее полза, сӧсчi теенiнiң сағ орта – iкiнҷiлес чох! –  тузазын чарлабысчаң оңдай сығысча: “сӧсчi” ол наа сӧстернiң тузазын таап, аны толдыразынаң чарытчатхан кiзi. Ол наа профессия! 

  НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

  Ӱндезииңерні пас пиріңер!
  Адыңар мында пас пиріңер

    

  доступен плагин ATs Privacy Policy ©