Civilization!

0
477

Одырыбыстым пазарға… Чох – пас саларға:
“Тоозылча ол тус хаҷан…” Кинетін, пок!
Программам тоғынминча! Малхатча, ынҷых!
Тӧлеглер чох «тиккеҷектерге» чаапча
Ахчазы чох тузаланыстар кеенін…
О, чох! О, Билл! О, Гейтс! Чидер сағаа…
А щорт… пасхазын парып таап алим…
Кірчем илбек ірімҷік хыл чолларына –
Тӧп-тӧӧйні таап, тикке, “пулуды” пар (!),
Компьютерге ам кире хондырчам:
Олох ло тӧӧй тудыныстығ, тадарлапча (мағаа),
Че, сағынчам, – кибеллепче, чарир!
Пасхазы ноо хылиин тың даа киректебинчем.
Амды за, пот, пудурғы… сағызахты хаап,
Узаратчам тикке программа хойнында:
“Тоозылча ол тус, хаҷан…” Кинетін – сағызах:
“А… ноо кирек, пасхазына чоңнанарға,
Хоптанарға, хайдағ-да тус…
Ирт париған ӱс сыр таңма чаламалар салғаана –
Килер пасхазы пір, кӧгемзіг пар Хан Тигірі таңмалығ.
Амғы парчан “илбектіглер” таңда…
Пол парарлар підегліг хара моостар –
Улуғлап оларны ынҷыхтар даа адабас…”
Тоозылча ол тус…
Мин дее ол туснаң тоозылчам хада –
Хынчам, хынминҷам ма, че азарыл полбаспын:
Пу даа кізее сӧс тазы хылых анииның аймағы
Айағ чох тееп, чӱрек сістерін хойыдар кӧпке…
Че тоозылче ол тус… Мин тадарлаам, пос алынҷа,
Кибеллеп! Кӱстенгем пар чӱреемнең, чылхым хаап,
Ухаанҷылирға ойыннарда кӧбізін –
Tadarkhan-наң сӱре хайдағ-да танктарны ойнап,
Че… ол полған (ам даа парча!) олғанос чарых сағыс,
Хаҷан парчан ол ойында ӧлчезің син муңарлап,
Анаң пазохтаң на хатапчазың… чуртазыңны!
Ӏди мӧгі ил хойнында ӱтеертініс ізиии
Уурабинча ноо да пар атыс-хыйаллар аниинда…
Тоозылча ол тус, хаҷан… Ол тус сынаптаң тоозылча…
Амды Tadarkhan-танктар чаалазы ізиинең
Пасталча наа чол – наа хал сағыстар изерізі (тадарлап):
Civilization!

 

25 май 2020 чыл, 21.53

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©