Амды пiлчем хайда хакас тiлнiң грамматика… ордызы!

0
1165
электронный корпус хакасского языка

Хакас пiлiгҷiлерi кӧзiт пирдiлер хайда чуртапча хакас тiлнiң… “сӧӧгi” – грамматика пӱдiзi. Алҷаастарымны сыныхтап аларға оңдай амды таап алдым-а! Чоохтирға кирек, уғаа матлама тоғыс идiл партыр: парчан хакас тiлiнiң iстi-тасты анда илееде хазырылтыр тирге кирек. :) 

Ӱр тахтанмаспын, чолын кӧзiтчем прайзына, кемге кирек хакас тiлi. Тоғыстың ӧӧн устағҷызы (орта сизiндiм ме, чох па) – Анна Владимировна Дыбо.

Адалча “Электроный корпус хакасского языка”.

Алҷаастарын сыныхтирға итчеткен улусха айланарға кирек пу страницаа – парсер хоостыра сыныхтаҷаа.

Хакас тексттерiн “парсер” теен хуруғ орынға кирiп, “анализ” пассар, сығыс килер сӧстер изерiзi. Кӱреңнерi – алҷаастарны кӧзiдер. Хай пiрее сӧстернi парсер сағам прай таныбинча, аннаңар ситкiп хати-хати сыныхтирға кирек полар.

Орыс сӧстернi паза пасха хан тiллернин iдӧк ол кӱрең сырнаң таныхтир.

парсер хакасского языка
парсер хакасского языка

Кӧзiдiмге алза, ӱстӱнде пазылған тексттi мына хайди ол сыныхтаан:

хакас тiлi, парсер
хакас тiлi, парсер

 

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©