Алтын Орда иске кірді

0
338
Тартария

Сағызахтар сеектер чіли ыылазып,
Андар-мындар ойлаңнапча хайбағынмин:
Иске тӱзіп хайзы-пірсі пырлахтанып,
Кибелістіг романахнаң чайхаңназып,
Кӧглер салча пірдеезіне сай салынмин…
Э-эй! Ухаанҷыласнаң суулазып,
Хан Тигірнің кимезіне сӧс таарлапчам,
Тадардинаң таллап артығынаң хапхлап,
Іткіс кӱзі салғах ізиин сахтап,
Алтын Орданың тіріг ханын аныпчам!
Килер ол тус, хаҷан сӧстернің ооғазы
Тадар табан аданған Тадар Ханын
Санға салар – чӱрексістер син синінҷе!
Хаҷан Хан Тигірнің оңнап алзалар чанын
Холға тутпас, холға кірбес сағ аниин,
Андада, пот, пу сағызахтың инінде
Табарлар артыхтарның ӧң сурларын!
Чайааны пар чапсых сӧс чурухтарын!

31 март 2020, иртен 8:45

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©