Алтынҷы хаалағ. Поэт паза Хомысчы

0
270
медиа-роман в стихах

Иртче кӱннер, айларға хубулчадып,
Чыл даа асхалахтаң хыйғы килдi пазох,
Олох хылҷии – хыйғаны, таң пылазып, —

Амды кӧг тӧзiне Ис сууҷах тартынча:
Хан Тигiр пулуңнарын ибiр килiп,
Хусхун чiли ханадын хахтанча,

Чӧскiн iзiн хыл хомызынҷа чоостап,
Салаалар азырын тартып, iргек сиртiп, (720)
Хыйтлаах кӧглернi оох сӧстернең хоостап,

Тикпенi сегiрте хыллар ӱнiн тартхлап,
Палғаан ат чарысха салған чiли туғлап,
Кӧг-сарын чайылча, чiг городты сулғап…

(Испеен кiзi испеенге хомзынмазын:
Ах чаҷынҷа ойлап тур сӧс омазы,
Компьютерде зе сарын… тығылча!) —

 

Ис сууҷах хазы чарында хатап
Тӧртебе хыр пазох ла тур, сахтап:
Пудурғы сӧс ухаанҷылы – Поэт, (730)

Амды ил хомысчы хуйағынын холлап,
Нiндiп iкi хылның парчазы яңылазын,
Пеерiзiп, хайда полза ойнап-кӱлiмзiреп,

«Хайдазың-ал?! — хойларны хуйдура
Хысхырып, кил, — кӧглернең удура,
Хуйун осхас… кӧг-сарыннаң хада

Ноға миннең тӧстезерге хынмин,
Орайлат тур хырт идiңнiң iзии?» —
Хара пасхаҷыл ааснаң хыйғылап,

Поэт, таң, тирiнче, таң, ноо ниме итче. (740)
Андар-мындар халбастана пас чӧрiп,
Салаа устар изерiзiн пӧкче…

Паза кӧрзе, Асхыс чол индiредең
Кӧгҷi мӱнген чӱзер «ат» кӱс «хаңааҷах» –
Хызыл «Ферарри» — хуулада килче!

«Махтанҷығас!» — ниик сағыс чӱгӱртче,
Че… чоох iзиин пасха тим тiрiлтче:
Хан Тигiр ооғында Поэт алай… Кӧгҷi

Парчанға сағыс тӧрiтче, кӱсче
Ил чаны хабырғаа тай тайиин – (750)
Пiлiс iзiн сӱрiзiп, чӱрек кӧдiрче

Чоннарның: илбек… чааларға сӱрче,
Алай ба тоғырлас хылиин салдап,
Унадып, пос посты айабин хыйыхтап,

Чайаанның хойнында ойда чада,
Пiрее Тӧртебенiң хыр пазында тонда,
Азах тiзекке тебiнiп ырлир,

Кӧглир чудаан сӧстерiнiң ызиин,
Таңмалап игiр тигiрнiң хылиин…
«Пыром таста!» — чиде салды Ил Пас, (760)

Кӧгҷi, ил хомысчы айдас, хайҷы,
Салаалар теерптин дее хыл хоолатча!
Парчан чоннар чӱреелерiн аптаан,

Хай хайы аның Тигiрнi пулғаан,
Галактикалар тыыға яңылазып,
Хыл сарыны Солбаннаң пiр чайхазып,

Кӧрер-кӧрбестiң суулазын истiп,
Пу хомысчы хуттарға оң поладыр –
Тӱcтерiнде оларнаң кӧглезедiр!

«Хоттас! (кӧгҷi, хазанахты кӧр салып), (770)
Кӧргенде ле, таң азыра сын чоохха,
Пу син тимненгенi… Че, ноозы ам,

Пу хабызығ-харбазығда полар ни зе?
Хайдағ андағ ынҷыхтың чымҷылғазы
Хазабысты… Поэттi «iзiг» соохнаң?» —

Ил Пас аттығ ил хомысчы пастаан,
Чӱрек сiртлее кӧйтине чазынмаан,
Кӧп-кӧнiзiнең чоох iзиин пiзебiстi.

«Тохтаадыр, оол! Пу мӱнiҷектi оортабыс,
Хурсаабыстың кидейегiн киптеең – (780)
Салааларың саба чоллар чолахтир,

Ас чазығын нимее салбин ползабыс,
Сын сағыстар пiстең тизер ырах…
Пiске, тiзең, кирек тирең нымах –

Амғы тустың сын тадиинаң ползын…
Кӱс алын! Ил чолыбыс пiстiң полар ырах!!!» —
Поэт, кирткен алғайға ӱгре тӧгiп,

Тосхырып тур чиде салған ӧзӧгiн.
«Алғыс ползын! Амды… хыл хомызым
Хостас кӧрзiн салааларның тай тоғызын – (790)

Ил хоол ӧзеннерiн холлап, сынап,
Хан чӧрiс пулбыразын сыныхтап,
Чағ чаныбыстың чанын чалтырада

Ис-сағысха сығар кӧреең кӧг чолын» —
Ил Пас солалығ хомысчы-кӧгҷi
Сығар пастаан Хан Тигiрнiң ызиин –

Холдаң кирткен хыл хомызы устиин.
Iргек пiстiг, устығ, ортын, сымалчығын –
Салааларның изерiзiн ойладып, —

Тикпе хырын хыл сӧӧлгеннең иптедiп, (800)
Таптанмала, кӧместең хыймырана,
Тӧртебе тӧңҷе хоолап-яңыланып,

Кӧг табызы ам на тӧреен паланаң,
Хырдаң хырға ойнанып, тоғылана,
Ил чазы чирiнҷе тарап сыхты Ӧкер…

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©