Алты хыл гитара тартханӌа…

0
1109
Алты хыл гитара тарханҷа
Алты хыл гитара тарханҷа

***
Алты хыл гитара тартханӌа,
Алты хыл чатханым хағарбын.
Алтон чон кӧлегi полғанӌа,
Алтон пар туғанға сарнирым.

Читi хыл гитара тартханӌа,
Читi хыл чатханым хағарбын.
Читон чон идегi полғанӌа,
Читонох тадарға ырлирым.

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©