«Философия» — тадарлап!..

0
304
Наа сӧстер чуртасха хайди-да кірерге кирек ле.
Андағ кирексініс пар ла. Кӧзідімге «философия» сӧсті хакас тілінде хайди нааҷылап чоохтап аларға чарир?
Мин «Сынаас» тирҷікпін… Ноға іди? Философияның ӧӧн категориязы — (орыстап) Истина. Хакас тілінде — Сын теені. «Аас» теені чоохтанғаннаң палғалыстығ. Сынны аасха сығарарға кирек хайди даа, алай ба сӧске айландырарға кирек.
«Сынаас» сӧсте «аас» хозым чіли дее парза, кізінің аазынаң палғалыстығ хоос ома сығысча.
Орыс тілінде «философия» сӧсті «любовь к мудрости» чарлапчалар, че андағ палғалыста Любовь сӧс алнына сыхса, «мудрость» чіт парча. ))
Философия айлан парча, этикаға… хынысха. Этика, тізең, Сыннаң кӧні палғалыстығ нимес. Хыныс чуртаста хайдар кірбес, че Сын… кізі миизінде удаа ааллабинча.
Аннаңар, хакас тілінде СЫНААС тізе, мында Сынға салчатханнаң пасха нимелер чоғыл! «Хыныс» халзын (ЛЮБОВЬ к мудрости) кізі теелістері аразында, че Сынға хыныс кирек чоғыл! Ағаа — Сынға — ОРТА тоғынчатхан сағыс изерізі киректелче паза ХЫЙҒА миис!
А то амғы туста философтар, таң «хынчалар» сынға, таң, сынап таа Сынын пілчелер… Че, сизінгенде, кӧбізі, «хынчалар», Сынны, тізең, сағыс полызиинаң кимір полбааннар, ну а хыныстары, пар, конечно… )))
Пот, мындағ сағыс СЫНААЗЫ… )))

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер