Посты махтабаан тадар… тадар нимес! ;)

0
570
сибдей том, наука, кибелдiрiс

Хаҷан-да чиит туста, музыка колледжiнде ӱгренҷеңде, хада чуртап-ӱгренiп парчатхан арғыстарымнаң хада сарысчаң полғабыс: кемнiң махтанҷығы артых, кем пос позын артыхтабызар! Махтаныс кирее пида хынығ ниме ол, пiди сағын кӧрзе… 🙂

Ам пiрсiнде, ХакНИИЯЛИ-де тоғынчатханда, мантаныс киреенiң чапсығына одырыбысхан табан, хайди-да чӧптес кӧрген арғыстарынаң хада мындағ сурығнаң… Сынап, ноо-да iстезiгҷi, кӧрiмге алза, Сергей Майнагашев ағаа уғаа таныс Сибдей Томнаңар Ӏстезiглiг тоғыс пасхан полза, хайдағ ни зе салтары поларчых ол тоғыстың? 🙂 

Пiлдiстiг, рецензия ол тоғысха пастырып аларға оңдай чох таа пол парғадағ: позы…  позынаңар пасхан наукаҷа даа тоғыс полза, чон аны хайди-да хылыхха ал полбас. Пiр сӧснең, монография пасчаана читкелекпiн, 🙂 че… улуғ нимес статьяҷах ит кӧрҷее… хайди-да оңдай полған…

ХакНИИЯЛИ сығарыбысхан чыындыда ол кизектi 23-ҷi страницазында таап аларзар. 🙂 Тоғыс адалча: ХАКАССКИЙ СТИХ: ЭВОЛЮЦИЯ РИТМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В ТЕЧЕНИЕ 100 ЛЕТ — наука, сибдей том. кибелдiрiс

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер