Ӱннеглес чоллағҷызы (блогер)

0
139
Блог Сибдей Том
Мағаа халды, пілбинчем нинҷе чӧріс,
Алтам иде, чағ-идімні хахтирға, -
Саннаң санап оңнабаспын синирге,
Че чанымҷа хағбаланчатхан сӧзім

Тепклен килче… кинделерге нимес, 
Час сайттарны тадардинаң инирге! - 
Мына нимее киндеҷілер кӱнирлер!
Миннең пасха пірдеезі кӱстенмес

Тіріг тілні ӱннендіріп, киптирге,
Пос блогынҷа – тасхахтарҷа иптирге, -
Килер тусха, хайдағ-да полар чииттерге,
Пос хылиин компьютерге сыбирға! –

«Тимір мииске» тидірбін ӱтертініп,
Пос тілнің чапсығына ӧкерсініп.
Пос блогы даа олох улуғ кинде!
Романнарнаң тиңнегліг кӱзінде

Анда толғалча тимір миис тіллері –
«wordpress» адалған кееркестіг істері:
Кибелелче пу даа таңма сиглерінҷе,
Тадардинаң ойғалчатхан кӧглерінҷе.

Нинҷе ни блог киптеп салғам тузадаң?
Романым пар, пу холымнаң чазаабын!
О! Чалғызаан ухтаам піліс ордызын -
(Ӏди адапчам «сайт»-тарның орнызын).

Ӱгренгем ол кирекке хойралбин -
Нимедір «хостинг», «база данных» теенін,
Admin хости пар чазыттығ сӧстернің
Хылиин алғам, частарыма кӧрбин!

Мағаа халды, пілбинчем нинҷе чӧріс,
Че пар чӱреемнің сабызын санирға
Ӧктен парчам час блогымҷа китирге:
Полған на сӧс, хайдағ-да ла ол кӧзіс –

Чаҷын пар кинделерні тастап,
Кӱстен парча ол тимірні холлап! 
Тімеленерге хоос сомнаң чӱгӱріп -
Кӧс-кӧріглерҷе суурынып, ӱкӱзіп,

Ютубтарҷа кӱстенче хоғдаңнирға:
Пос посты хынча кем дее тыңнирға!
Харанға ба алай чонға ырлирға,
Чаратчадыр пу… «тимір миис» пар тиріг.

Амғы улус ам даа таптанча чаҷынҷа,
Ӏзенче аның матырлығ устарына… 
Мин, тізең, ӱннге кірген тустарынҷа, -
Пос блогымҷа соплат парчам пик чанымнаң!  

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©