Ӱгретчем… хакас тiлнең блог апарҷаана!

0
1190
сайттар аймағы
сайттар аймағы

Мына пу пазығнаң амды чарлап пасчам ӧнетiн – асчам ХАКАС ТӀЛӀ пастыра ӱгренҷең ӧнетiн курстарны. Сағам ол блогтарға теелче: ӱгредiп пастапчам сайттар итчеене!

Хакас тiлнең сайттарны итчеткен кiзi сағам мин не пол партырзым, аннаңар ол киректi сала оңдайлир ӱчӱн идiп пастирға кирек ХАКАС сайттарын! Ӱгредiглiг курстар пасталча НОЯБРЬ айда!

Нидиледе 2 хати: понедельник-четверг. 19.30-20.30 иирде. (1 толдыра час)

Ӱгренҷең орын – Вяткина 5, 211-ҷi пӧлiгi (кабинет), 2-ҷi хадылында (этаж).

Пастағы ӱгредии килiс парча – 2 ноябрьға, четверг кӱнге.

Хада ағыл килерге кирек полар: ноутбук (сағам интернет тее чох чарир).

Ӱгредiг ахчазы – пiр часта 300 салковай.

хакас тiлнең сайт

Ӱгренiлҷең темалары:

Ӱгренерге сағынчатхан улусха АЙЛАНАРҒА чарир аймах орыннарҷа:

  1. мин “вконтакте” сайттабын – https://vk.com/sibdaytom
  2. “одноклассники” – https://ok.ru/profile/330688414640
  3. фейсбуктабын – https://www.facebook.com/profile.php?id=100009734866555

WordPress хоостыра сертификат алып алғам:

Иткен сайттарым:

 

НАНДЫРЫҒ ПАС ПИРӀҢЕР

Ӱндезииңерні пас пиріңер!
Адыңар мында пас пиріңер

  

доступен плагин ATs Privacy Policy ©